Cập nhật tiến độ đến tháng 6/2017: Nhà thầu Hòa Bình đã tiến hành các công tác thi công hạng mục phần ngầm của dự án.

Đăng ký nhận ưu đãi